• youtube
  • facebook

Điện Biên: Xác minh diện tích rừng biến động – cơ sở chi trả DVMTR

Để đảm bảo cho công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) được chính xác cũng như đánh giá khách quan kết quả quản lý, bảo vệ rừng cung ứng DVMTR trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các địa phương tiến hành kiểm tra, xác minh diện tích rừng cung ứng DVMTR biến động.

Trước đây, để có kết quả nghiệm thu diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên đã giao Chi cục lâm nghiệp, Chi cục Kiểm lâm chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đoàn phúc tra nghiệm thu đối với chủ rừng là tổ chức, Hạt kiểm lâm huyện, thị xã đối với chủ rừng là cộng đồng dân cư, hộ gia đình. Diện tích thanh toán được xác định thông qua biên bản nghiệm thu, thông báo kết quả nghiệm thu diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng của cơ quan nghiệm thu.

Điện Biên kiểm tra xác minh diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng

Năm 2018, thực hiện Thông tư 22/2017/TT-BNNPTNT, ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng; căn cứ kết quả tổng điều tra, kiểm kê rừng, kết quả theo dõi diễn biến rừng, bản đồ dùng để xác định diện tích trong khu vực quy định tại Thông tư 60/2012/TT-BNNPTNT, kết quả chi trả DVMTR của các năm trước liền kề để xác định diện tích rừng cung ứng DVMTR. Trên cơ sở số liệu diễn biến tài nguyên rừng quý III năm 2018 do Chi cục Kiểm lâm Điện Biên cung cấp, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Điện Biên đã rà soát đối chiếu với bản đồ giao đất, giao rừng, diện tích đủ điều kiện chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2017.

Qua đối chiếu, số liệu biến động trên địa bàn tỉnh Điện Biên tương đối lớn. Nhằm kiểm tra, xác minh diện tích rừng cung ứng DVMTR để bảo đảm cho việc chi trả nguồn tiền này một cách chính xác cũng như đánh giá kết quả quản lý, bảo vệ rừng cung ứng DVMTR, việc kiểm tra, xác minh diện tích rừng biến động ngoài thực địa là thực sự cần thiết.

Bà Đặng Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc phụ trách Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên cho biết: Để kiểm tra, xác minh diện tích rừng biến động ngoài thực địa, Quỹ chủ trì phối hợp với Chi cục Kiểm lâm, Hạt kiểm lâm các huyện, thị xã tiến hành kiểm tra, xác minh diện tích rừng được chi trả cho các chủ rừng. Đây là nhiệm vụ khó khăn đối với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên, vì là năm đầu tiên thực hiện theo Thông tư mới, trong khi đó lực lượng cán bộ Quỹ còn mỏng, diện tích rừng biến động nằm rải rác trên địa bàn toàn tỉnh.

Hiện nay, Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên đang phối hợp với Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm các huyện và các cơ quan chuyên môn liên quan, UBND các xã xác định diện tích rừng được chi trả DVMTR của các chủ rừng là tổ chức, cộng đồng dân cư thôn, bản, hộ gia đình.Trên cơ sở đó, hoàn chỉnh bản đồ cung ứng DVMTR và biểu số liệu của từng đơn vị, ký xác nhận của các bên liên quan làm cơ sở chi trả tiền DVMTR cho các chủ rừng theo quy định.

Việc kiểm tra, xác minh diện tích rừng biến động ngoài thực địa là cơ sở để chi trả DVMTR chính xác

Để kịp thời tổng hợp diện tích rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng của các chủ rừng trước ngày 25/1 năm sau, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên cần được sự quan tâm của lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, chỉ đạo các đơn vị liên quan; sự chỉ đạo của UBND các huyện, thị xã đến UBND các xã, thị trấn và các chủ rừng, trong việc kiểm tra, xác minh diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng đảm bảo được tính trung thực, khách quan và sự đồng thuận của các bên tham gia.

Bà Đặng Thị Thu Hiền cho biết thêm: Trên cơ sở diện tích rừng cung ứng DVMTR đã kiểm tra, xác minh và số tiền thực thu trong năm, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên sẽ thanh quyết toán cho các chủ rừng trước ngày 30/4 năm sau.

 

create

TNMT