• youtube
  • facebook

Phát triển Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang trở thành điểm đến hấp dẫn

Đó là mục tiêu trong kế hoạch Triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được UBND tỉnh ban hành vào ngày 26/9/2017 vừa qua.

Theo đó, chỉ tiêu cụ thể của Kế hoạch, phấn đấu đón trên 1,5 triệu lượt khách, trong đó khoảng 500 nghìn lượt khách quốc tế vào năm 2030 với tổng thu từ khách du lịch đạt trên 5.000 tỷ đồng và tạo việc làm cho trên 30 nghìn lao động, trong đó trên 10 nghìn lao động trực tiếp vào năm 2030.

Để đạt được mục tiêu và chỉ tiêu đề ra trong Kế hoạch cần tổ chức bộ máy và xây dựng cơ chế chính sách, danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư theo thứ tự ưu tiên; nghiên cứu chuyển đổi cơ chế phí tham quan Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ sang cơ chế giá dịch vụ. Lập Quy hoạch chung Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng Hồ Pá Khoang; chi tiết các phân khu Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Hồ Pá Khoang thuộc Khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ- Pá Khoang tỉnh Điện Biên. Triển khai các dự án hạ tầng kỹ thuật thiết yếu; phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ hoạt động du lịch. Phát triển các sản phẩm du lịch; đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch; làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá, hợp tác, liên kết phát triển khu du lịch Điện Biên Phủ - Pá Khoang 

Ban Chỉ đạo phát triển Du lịch tỉnh, chỉ đạo các cơ quan thành viên và Sở, ngành tỉnh, địa phương có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện quản lý quy hoạch phát triển Khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang. Chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang đến năm 2030; kiến nghị những nội dung cần bổ sung, sửa đổi trong quá trình thực hiện quy hoạch.